Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Skip Navigation Linksinici > footer > Avís legal

​ ​avís legal

Trasmediterranea és la principal companyia naviliera espanyola i una de les majors d'Europa, amb més de 20 ferris operatius de passatge i càrrega que connecten durant tot l'any els principals ports de la península amb els arxipèlags de les Balears i les Canàries, amb les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i amb el nord d'Àfrica. 

1. Dades identificatives​

El titular d'aquest lloc web és COMPAÑÍA TRANSMEDITERRANEA S.A., amb domicili al carrer Anabel Segura 11, Complex Albatros, Edifici D, Planta 2a, 28108 Alcobendas-Madrid i C.I.F. A28018075. Inscrita al registre mercantil de Madrid al volum 19.397, foli 124, full M-45.359. Correu electrònic de contacte  info@trasmediterranea.es. L'accés i la navegació d'un usuari pel lloc web implica el coneixement i l'a​cceptació sense reserves de les següents condicions generals:  

 2. Condicions generals d'ús i la seva acceptació

Les presents condicions generals d'ús del lloc web, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre la companyia Transmediterránea i els usuaris del lloc web. Tant la navegació com la utilització de qualsevol dels serveis del lloc web suposen l'acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals d'ús i de les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis oferts al lloc web i/o les condicions particulars que puguin establir-se.  La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent a data de la seva darrera actualització. La companyia Trasmediterránea es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest lloc web, amb dret a limitar-ne o no permetre-hi l'accés.No es podrà alterar, canviar, modificar o alterar aquesta web. Tanmateix, la companyia Transmediterránea es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que cregui convenients, amb dret a fer ús d'aquesta facultat en qualsevol moment i sense avís previ.La companyia Transmediterránea es reserva el dret d'actualitzar les condicions generals de transport en qualsevol moment. Aquests canvis i modificacions no afectaran als contractes ja perfeccionats entre la companyia Transmediterránea i els seus clients, sense perjudici de les modificacions que puguin ser pactades de mutu acord i dels supòsits de cas fortuït o força major.   

3. Propietat intel·lectual i industrial

Tot els continguts del lloc web, tals com fotografies, gràfics, imatges, textos, icones, tecnologia, software, enllaços i la resta de continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic (d'ara endavant, els "continguts") i codis font són propietat intel·lectual de la companyia Transmediterránea, del desenvolupador del lloc web, o de tercers, i estan degudament registrats o en procés de registre, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests continguts més enllà del que sigui estrictament necessari per a l'ús correcte del lloc web. La companyia Transmediterránea no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la seva pàgina web i els serveis oferts. Queda expressament prohibida la modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa per a tals accions.L'usuari està autoritzat a copiar i imprimir extractes o documents d'aquest lloc web, excepte el contingut que sigui propietat d'un tercer i s'hagi identificat com a tal, per al seu ús no comercial, sempre que a totes aquestes còpies i impressions figurin tots els avisos de copyright o d'altres drets de propietat intel·lectual i totes les exempcions de responsabilitat presents en aquests. Cap dels logotips i de les marques registrades de la companyia Transmediterránea poden emprar-se ni reproduir-se sense la nostra autorització prèvia per escrit.La posada a disposició de tots aquests elements propietat de la companyia Transmediterránea o de tercers que figuren al lloc web no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat i la concessió d'un dret d'ús a favor de l'usuari.A part d'això esmentat anteriorment de manera específica, la reproducció de part o de la totalitat del contingut d'aquest lloc web en qualsevol forma, inclòs el marc, la creació de qualsevol treball derivat basat en aquest lloc web i/o en el seu contingut i la incorporació del seu contingut a altres pàgines web, a sistemes de recuperació electrònics o a publicacions estan prohibides.En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus drets legítims per la introducció d'un contingut determinat al lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància de forma immediata a la companyia Trasmediterránea.Es prohibeix qualsevol intent d'obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s'emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al lloc web de la companyia Trasmediterránea.Els usuaris que voluntàriament proporcionin imatges o qualsevol altra informació gràfica o multimèdia a la companyia Transmediterránea, cedeixen alhora els seus drets de reproducció durant el temps que romangui aquest material al servidor web. En qualsevol cas, la companyia Transmediterránea no contrau cap obligació amb l'usuari respecte a tal informació, reservant-se el dret de suprimir-la en qualsevol moment i sense un avís previ.   

4. Exclusió de responsabilitat

La companyia Transmediterránea no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a la companyia  Transmediterránea; de retards o bloqueigs en l'ús del present sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrregues al seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, al sistema d'Internet o a d'altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Transmediterránea. Així mateix, s'exonera a la companyia Transmediterránea de tota responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes i omissions a la informació facilitada sempre que precedeixi de fonts alienes. Tanmateix, en cap cas es veuran afectats els contractes existents entre Transmediterránea i els seus clients excepte pels supòsits de cas fortuït o força major.   

5. Obligacions de l'usuari

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les presents condicions generals d'ús, així com a complir els especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o al lloc web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la natura del servei del que gaudeix, i abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets de la companyia Transmediterránea, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'usuari es compromet a fer servir els serveis i continguts del lloc web de conformitat amb la llei i les presents condicions generals d'ús, tot obligant-se a: 
(i) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades i a mantenir-les actualitzades; 
(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre, a o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. ; 
(iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web de la botiga cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al lloc web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de la companyia  Transmediterránea, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de la companyia  Transmediterránea o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sigui capaç de causar qualsevol mena d'alteració o impedir el funcionament normal dels mateixos; 
(iv) a guardar adequadament el "Nom d'usuari" i la "Clau d'accés" que li sigui facilitada per la companyia Transmediterránea als usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés als diferents serveis oferts al lloc web, tot comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a aquests de tercers, així com assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d'un ús indegut dels mateixos. Igualment l'usuari es compromet a comunicar a la companyia Transmediterránea, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d'accés al "Nom d'usuari" i / o la "Clau d'accés" per un tercer; 
(v) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del lloc web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per trametre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; 
(vi) No fer servir identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis del lloc web, inclosa la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma; 
(vii) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de la companyia Transmediterránea, els seus proveïdors o tercers; 
(viii) No introduir, emmagatzemar o difundir mitjançant la web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no s'ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.  

Les comunicacions de la companyia Transmediterránea a l'usuari es duran a terme conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se al lloc web. L'usuari que contracti serveis a través del lloc web haurà de manifestar ser major d'edat conforme a la legislació espanyola i, en cas de contractació per menors d'edat, es requerirà l'autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat.​ 

6. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades recollides per aquest formulari o d'altres que vostè ens proporcioni en qualsevol moment al llarg de la relació que manté amb la companyia a través de la seva pàgina web es podran incloure en un arxiu automatitzat i/o no automatitzat de dades de caràcter personal la finalitat del qual és controlar les reserves i emetre bitllets. Les caselles marcades són de caràcter obligatori, motiu pel qual no omplir-les comportarà no obtenir el producte o el servei sol·licitat per la seva banda.  Per mitjà de la tramesa del formulari present l'usuari accepta expressament el tractament de les seves dades així com la comunicació de les mateixes amb la finalitat indicada abans, a empreses associades a la companyia TRANSMEDITERRANEA o altres amb les que ocasionalment la companyia TRANSMEDITERRANEA hagi sotscrit un acord comercial o de col·laboració, essent els destinataris de la informació els departaments comercials de tals empreses.  La companyia TRASMEDITERRANEA S.A. amb domicili a carrer Anabel Segura 11, complex Albatros, edifici D, planta 2a, 28108 Alcobendas-Madrid, i com a responsable de l'arxiu, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, per a la qual cosa haurà de dirigir-se per correu electrònic (e-mail) a la direcció  ventaspasajeonline@trasmediterranea.es amb una indicació expressament de les dades següents: Codi d'usuari, Nom i cognom, així com el n. de DNI/Passaport que figura a la nostra base de dades. De la mateixa manera es compromet a l'ús de les dades incloses a l'arxiu, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat de l'arxiu, registrat amb el n. 2023220050 a l'Agència espanyola de protecció de dades.   

 7. Llei aplicable i jurisdicció

Les condicions generals presents s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, ús o contingut de les condicions generals, tant el client com la companyia Transmediterránea, amb renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, es sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals d'Alcobendas (Madrid)​ 

8. Pagament segur​   

Cia. Trasmediterranea posa a la seva disposició una nova forma de pagament en línia amb 3D Secure. Es tracta d'un sistema de comerç electrònic segur que augmenta el nivell de seguretat en els pagaments amb Visa Verified.Quan introdueixi la informació de la seva targeta de crèdit al nostre web, apareixerà una nova finestra que li sol·licitarà el codi de seguretat personal (CIP). Amb aquest sistema de sol·licitud de contrasenya, es protegeixen les dades de la seva targeta contra l'ús no autoritzat i obté seguretat a l'hora d'adquirir els seus bitllets amb la cia.  Trasmediterranea. Cal informar que aquesta finestra emergent serà responsabilitat de l'entitat bancària i, per tant, per a qualsevol incidència que pugui sorgir amb la finestra, haurà de contactar amb aquesta entitat.D'aquesta manera es garanteix que el pagament el realitza el titular autèntic de la targeta i es redueix el frau pràcticament a zero.A més, la transacció es realitza en la seva pràctica totalitat en els servidors segurs del banc, amb la qual cosa mai no tindrem accés a les dades de la targeta.Per a més informació, cal consultar Pagament amb 3D Secure​ a la Guia del passatger.   

9. Condicions de contracte de transport    

Els clients que adquireixin un bitllet amb la cia. Trasmediterranea estaran subjectes a les condicions del contracte de transport, que estan disponibles en els punts de venda, estacions marítimes i lloc web de la companyia.En aquest document queda recollit el procediment de canvis, anul·lacions i reemborsaments de bitllets, l'hora límit d'embarcament i les condicions d'equipatge i objectes prohibits, entre altres punts.  (Consulti les condicions del contracte de transport​) ​​   ​